منوی اصلیاوقات شرعي

ليست ايميلها

* ليست ايميل هاي شركت
ابدالی  ebdali@navardaluminum.com
اسدی  asadi@navardaluminum.com
افضلي  afzali@navardaluminum.com
انبارمحصول  mahsool@navardaluminum.com
اشراقي  eshraghi@navardaluminum.com
بابايي - اميرحسين ahbabaei@navardaluminum.com
بادكوبه badkoubeh@navardaluminum.com
بیات  bayat@navardaluminum.com
بیک محمدی(حقوقی)  beikmohammadi@navardaluminum.com
 پوروفايي  pourvafaie@navardaluminum.com
توكلي tavakoli@navardaluminum.com
 حاجي زاده  hajizadeh@navardaluminum.com
جباري مقدم   jabari_m@navardaluminum.com
جودكي joodaki@navardaluminum.com
حیدری ایمان heidari@navardaluminum.com
خالصي khalesi@navardaluminum.com
خوش طلب khoshtalab@navardaluminum.com
خالصي s.khalesi@navardaluminum.com
رحمتي كيا rahmatikia@navardaluminum.com
رضايي - سعيد rezaee@navardaluminum.com
رضایی مقدم (مدیرعامل) Rezaiemoghadam@navardaluminum.com
روشنايي roshanaee@navardaluminum.com
سپندیان sepandian@navardaluminum.com
سخنگوsokhangou@navardaluminum.com
سحرخیز saharkhiz@navardaluminum.com
سوفالي sofali@navardaluminum.com
شايگان فرد shayganfard@navardaluminum.com
صادقي sadeghi@navardaluminum.com
صادقي فر sadeghifar@navardaluminum.com
 صفي خاني  safikhani@navardaluminum.com
صالحي salehi@navardaluminum.com
طاعتي mrtaati@navardaluminum.com
عسگري asgari@navardaluminum.com
 عزتي ezzati@navardaluminum.com
عراقیه araghiye@navardaluminum.com
عبدالخالقی abdolkhaleghi@navardaluminum.com
فتاحي پور fattahipour@navardaluminum.com
قرباندوست   ghorbandoust@navardaluminum.com
قاسمي ghasemi@navardaluminum.com
قنبري ghanbari@navardaluminum.com
قنبري (برنامه ریزی)  ghanbari_r@navardaluminum.com
كريمي karimi@navardaluminum.com
کریم نیا Karimnia@navardaluminum.com
كنترل كيفيت  qc@navardaluminum.com
كیانی Kiany@navardaluminum.com
گرجي gorji@navardaluminum.com
گل كار golkar@navardaluminum.com
لشگری lashgari@navardaluminum.com
محمودي(حسابداري) mahmoudi@navardaluminum.com
 مقيمي  moghimi@navardaluminum.com
محمودي-مهدي (توليد) mahmoudi_m@navardaluminum.com
مشايخي mashayekhi@navardaluminum.com
 نعمتي راد  nemati@navardaluminum.com
نوروزي norouzi@navardaluminum.com
يزدانخواه fyazdankhah@navardaluminum.com
هداوند hadavand@navardaluminum.com
 هاشمي (بازرگانی)  e.hashemi@navardaluminum.com
 هاشمي (امورمالی) hashemi@navardaluminum.com
معظم تهرانی  moazamtehrani@navardaluminum.com
  info@navardaluminum.com
 
 
 
 
 
 

امروز

 

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]