(شركت گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام
:شماره فرم
برگه ورود به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1397/04/21
سهام دار حقوقي (سهام دار حقيقي (شخص

پيگيري ثبت نام